Verkoopvoorwaarden

De toegang tot de website www.kazidomi.com en het gebruik ervan zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant is verplicht de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat hij een bestelling plaatst.

 

Identificatie van dienstverlener Kazidomi

Kazidomi sprl

Adres :

135 Saint Lambert Street

1200 Woluwe-Saint-Lambert

België

Bedrijfsnummer: 0652941840

BTW nummer: BE0652941840

Tel: 0032 2 479 82 62

E-mail: hello@kazidomi.com

Bankrekening: BE75068905322851

BIC: GKCCBEBB

 

Onderwerp

Kazidomi biedt gezonde en biologische producten aan die online te koop zijn. Kazidomi volgt ook de Becommerce Code of Conduct, waarvan u een exemplaar kunt verkrijgen via deze link. 

De klant bezoekt de website en vult het winkelmandje met de producten die hij wenst te kopen. De klant accepteert dan de voorwaarden en betaalt zijn bestelling via een van de op de site beschikbare betaaloplossingen. Vervolgens zal de klant zijn bestelling bevestigen. Kazidomi stuurt hem dan een orderbevestiging via e-mail. De koopovereenkomst tussen Kazidomi en de klant komt tot stand na ontvangst van de bevestigingsmail.

 

Kazidomi behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie van de klant te vragen en bepaalde bestellingen te weigeren, in het bijzonder indien de klant minderjarig is, indien er een geschil bestaat, indien de voorraad het niet mogelijk maakt de bestelling uit te voeren of indien er een kennelijke fout in de beschrijving of prijs van de producten staat. Alleen juridisch bekwame personen kunnen een bestelling plaatsen.

Alle informatie met betrekking tot het Kazidomi lidmaatschap is beschikbaar op deze pagina 

Toepassing en aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

De belangrijkste kenmerken van de Producten en de Dienst en in het bijzonder de specificaties, illustraties en indicaties van de afmetingen of capaciteit van de Producten, worden gepresenteerd op de website www.kazidomi.com, die de klant verplicht is te lezen voordat hij een Product of Dienst aanschaft. De aankoop van een Product of Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. Productaanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, zoals gespecificeerd op het moment van het plaatsen van de bestelling. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website www.kazidomi.com en hebben voorrang op elk ander document.

 

Een bestelling impliceert in alle gevallen de uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant. Hij ontvangt in de e-mail ter bevestiging van zijn bestelling een link naar de algemene voorwaarden in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt. Sommige bepalingen van de algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten.

 

Behoudens bewijs van het tegendeel, vormen de gegevens die in het computersysteem van de verkoper zijn opgeslagen het bewijs van alle transacties die met de klant zijn gesloten.

 

Vergoedingen en voorwaarden voor levering en betaling

Eventuele leveringskosten worden aangegeven in het besteloverzicht op de website voordat de klant zijn bestelling bevestigt. Deze kosten zijn ook opgenomen in de bevestigingsmail. Kazidomi verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de levering binnen een termijn van maximaal 4 werkdagen in België en maximaal 8 werkdagen in Europa plaatsvindt op het door de klant opgegeven adres of in het door de klant gekozen afhaalpunt. Om veiligheidsredenen kan de klant gevraagd worden om bij de levering een identiteitsbewijs voor te leggen. In geval van eerste afwezigheid tijdens de passage van de vervoerder, zal een nieuwe presentatie plaatsvinden. In geval van een tweede afwezigheid zal het pakket ter beschikking worden gesteld op een afhaalpunt in de buurt van de bestemming. De klant kan geen enkele schadevergoeding eisen in geval van laattijdige levering.

 

Tijdens de levering controleert de klant de informatie en gegevens op de factuur en gaat hij ermee akkoord. Hij bevestigt tevens dat de geleverde producten, voor zover zichtbaar, voldoen aan de omschrijving die Kazidomi heeft gegeven en dat zij geschikt zijn voor het normale gebruik van deze producten. Elk gebrek dient te worden gemeld aan de vervoerder of het afhaalpunt. Indien bepaalde producten op het moment van levering niet aan de overeenkomst beantwoorden, stelt de klant de klantenservice van Kazidomi daarvan onmiddellijk op de hoogte.

 

Prijzen en informatie op de site

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en andere belastingen. Deze prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd en zijn exclusief eventuele extra gefactureerde verzendkosten. De door de klant betaalde prijzen zijn deze vermeld op de site op het moment van de bevestigingsmail, behalve in geval van een kennelijke fout. Deze tarieven zijn vast en niet-herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor om, buiten de geldigheidsperiode, de prijzen op elk moment te wijzigen.

 

Foto's en andere illustraties die gebruikt worden om de producten voor te stellen zijn niet bindend en kunnen producten of artikelen bevatten die niet in de aangeboden prijs zijn inbegrepen.

 

Bestellingen

Het is aan de Klant om op www.kazidomi.com de Producten te selecteren die hij wenst te bestellen, volgens de volgende voorwaarden:

 

De Klant maakt verbinding met zijn klantenzone. De Klant kiest een Product dat hij in zijn winkelmandje plaatst en dat hij kan verwijderen of wijzigen voordat hij zijn bestelling valideert en de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Hij zal dan zijn gegevens invoeren en de leveringswijze kiezen. Na validatie van de informatie zal de bestelling als definitief worden beschouwd en zal de betaling van de Klant vereist zijn volgens de algemene voorwaarden.

De productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site en zolang de voorraad strekt.

De verkoop zal pas geldig zijn na volledige betaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

Elke bestelling op de site www.kazidomi.com vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling te annuleren of te weigeren.

De Klant zal de evolutie van zijn bestelling op de website kunnen volgen.

Elke annulering van de bestelling door de Klant zal slechts mogelijk zijn vóór de levering van de Producten (onafhankelijk van de bepalingen met betrekking tot de toepassing of niet van het wettelijke herroepingsrecht).

 

Annuleringsvoorwaarden voor leden: Je kunt je lidmaatschap binnen de 30 dagen opzeggen door de volgende link. Alle lidmaatschapsgelden die voor de annulering zijn betaald, worden echter niet terugbetaald en je bent verantwoordelijk voor alle kosten van de door jou gekozen betaalmethode voor het lidmaatschap voorafgaand aan je annulering.
Na 30 dagen kan je na een jaar vanaf de aankoopdatum aanspraak maken op terugbetaling van je lidmaatschap, verminderd met eventuele coupons, geschenken en andere ontvangen kortingen. Terugbetaling van het lidmaatschap vindt alleen plaats in de vorm van een tegoedbon en alleen als je je lidmaatschap verlengt. De waardebon is dus alleen geldig als je lid blijft. In het geval dat je winst hebt gemaakt met je lidmaatschap, kan er geen terugbetaling worden gegeven omdat de besparingen groter zijn dan de betaalde lidmaatschapsprijs.

 

Klantenzone - Account

 

Om een bestelling te plaatsen, wordt de Klant uitgenodigd een account aan te maken.

 

Om dit te doen, moet hij zich registreren door het formulier in te vullen dat hem zal worden voorgesteld bij zijn bestelling en verbindt hij zich ertoe om oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn contactgegevens, met inbegrip van zijn e-mailadres.

 

De Klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie. Hij krijgt te horen dat hij deze kan wijzigen door in te loggen op zijn account.

 

Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte en zijn bestelgeschiedenis, moet de Klant zich identificeren door middel van zijn e-mailadres en wachtwoord dat hij tijdens de registratie heeft ingevuld en dat strikt persoonlijk is. De Klant zal zich dan ook onthouden van iedere vorm van openbaarmaking daarvan. Anders blijft hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan zal worden gemaakt. De persoonlijke ruimte van de Klant is strikt voorbehouden voor het gebruik van de Klant en kan door geen enkele andere Klant worden gebruikt.

 

De Klant kan zich ook afmelden door naar de speciale pagina van zijn persoonlijke ruimte te gaan of een e-mail te sturen naar: hello@kazidomi.com. Dit zal binnen een redelijke termijn van kracht zijn.

 

In geval van niet-naleving van de algemene verkoop- en/of gebruiksvoorwaarden, heeft de site www.kazidomi.com de mogelijkheid om de account van een klant op te schorten of zelfs te sluiten na een elektronische ingebrekestelling die geen effect heeft gehad.

 

Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, veroorzaakt de volledige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de klant.

 

Elke gebeurtenis te wijten aan een geval van overmacht met als gevolg een slechte werking van de site of server en onder voorbehoud van enige onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

 

Het aanmaken van de account houdt de aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Herroepingsrecht (alleen voor consumenten) en retourkosten

De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling, zonder boete en zonder opgave van redenen, terug te treden uit het contract (behalve voor voedsel).

 

De in het eerste lid genoemde termijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling:

1° Van de sluiting van het contract, voor dienstencontracten en de in artikel L. 221-4 genoemde contracten;

2° De ontvangst van de goederen door de consument of door een door hem aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder, voor overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen. Bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten kan de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht bij het sluiten van de overeenkomst.

 

In het geval van een bestelling voor meerdere afzonderlijk geleverde goederen of in het geval van een bestelling van een goed dat bestaat uit partijen of meerdere onderdelen waarvan de levering over een bepaalde termijn is gespreid, gaat de termijn in vanaf de ontvangst van het laatste goed of de laatste partij of het laatste onderdeel.

 

De klant kan zijn verzoek indienen door contact op te nemen met de klantenservice via de contactpagina van de website, of door het ingevulde herroepingsformulier (zie bijlage) terug te sturen per post of e-mail, of door een duidelijk verzoek daartoe te sturen. Hij kan vragen om de producten om te ruilen of om terugbetaling te vragen.

 

Tijdens de herroepingstermijn zal de klant de grootst mogelijke zorg besteden aan de producten en hun verpakking. De klant zal de producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij ze al dan niet wenst te behouden. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij de producten, met alle mogelijke toebehoren (mededelingen, documentatie, enz.), terugsturen naar het volgende adres: HELLESTRAAT 89, 1800 VILVOORDE BELGIË. De terugzending van de producten moet gebeuren binnen een maximumtermijn van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht. De terugzendingen moeten in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires, instructies, ...) gebeuren, zodat de terugzending in nieuwe staat kan gebeuren, vergezeld van de factuur. Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De kosten van de retourzending blijven ten laste van de klant.

Kazidomi vergoedt pakketten die niet door de klant ontvangen of teruggestuurd zijn met aftrek van €5 voor de verwerking van de bestelling en de transportkosten in het geval zij ten laste komen van Kazidomi. 

Kazidomi zal de klant terugbetalen op dezelfde wijze als de klant heeft gedaan om de bestelling te plaatsen. De terugbetaling vindt plaats onder aftrek van de door de klant betaalde of door Kazidomi gesteunde kosten van levering en voorbereiding. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat Kazidomi kennis heeft genomen van het verzoek tot herroeping, mits Kazidomi de geretourneerde producten heeft ontvangen of de klant het bewijs heeft geleverd dat de producten zijn verzonden.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor elke andere manipulatie van de producten dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten vast te stellen.

 

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen wanneer:

- de geleverde goederen werden gemaakt volgens hun specificaties of duidelijk gepersonaliseerd werden;

- de geleverde goederen niet kunnen worden omgeleid of snel kunnen bederven;

- de geleverde goederen voedingsproducten zijn;

- verzegelde goederen die na levering niet meer verzegeld zijn en die om hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd.

 

Product conformiteit

Kazidomi garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de specifieke kenmerken beschreven op de website en de redelijke eisen met betrekking tot de kwaliteit en het nut ervan. In geval van vaststelling van een kennelijk gebrek of niet-conformiteit dient de klant, op straffe van verval van zijn rechten ter zake, Kazidomi hiervan dwingend en onmiddellijk op de hoogte te brengen, onverminderd de rechten verleend door de artikelen 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek indien de klant een consument is en door de artikelen 1641 e.v. indien de klant geen consument is. In het tweede geval wordt aangenomen dat Kazidomi niet op de hoogte was van de ondeugdelijke cache.

 

Daarnaast willen we duidelijk maken dat we nog steeds alleen producten aanbieden die we kopen bij de fabrikanten van de originele producten en hun groothandelaren. In geval van twijfel over de authenticiteit van de producten kan de consument meer informatie en advies vinden op de website https://www.cecbelgique.be. Bij verdenking van namaak kan de consument altijd een klacht indienen via het contactpunt.

 

Bewijs

E-mail en automatische registratiesystemen van de website dienen als bewijs, met name voor de datum van de bestelling en de inhoud ervan.

 

Customer service en mogelijk beklag

Onze klantenservice zal er alles aan doen om uw vragen, suggesties of klachten te beantwoorden en u zo goed mogelijk te helpen. Hij is bereikbaar:

- via de contactpagina van de website

- per e-mail: hello@kazidomi.com

- via de telefoon: 0032 2 479 82 62

- Per post: Kazidomi, Klantenservice, 135 rue Saint Lambert, Sint-Lambrechts-Woluwe-Saint-Lambert, België.

 

Verantwoordelijkheid

Kazidomi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van de producten of voor eventuele wijzigingen van de producten door de fabrikanten. De verantwoordelijkheid van Kazidomi is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeroepen voor eenvoudige fouten die ondanks alle aandacht voor de presentatie van de producten niet konden worden gemaakt. Kazidomi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade, noch voor schade die ten tijde van de bestelling niet voorzienbaar was. Foto's, illustraties of productbladen binden Kazidomi niet. Deze informatie wordt slechts ter informatie gegeven. De klant gaat ermee akkoord de instructies van de fabrikant op of in de verpakking van het product zorgvuldig te lezen.

 

Persoonlijke data

Kazidomi respecteert de Belgische wet van 8 december 1992, zoals herzien op de verwerking van persoonsgegevens. De klant heeft het recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van zijn gegevens door contact op te nemen met Kazidomi.

Kazidomi verbindt zich ertoe om de gegevens van haar klanten niet aan derden mee te delen zonder voorafgaande toestemming.

 

Intellectuele rechten

De naam en het logo van Kazidomi en die van de op de website vermelde bedrijven zijn beschermde namen en handelsmerken. De intellectuele rechten met betrekking tot de website zijn exclusief eigendom van Kazidomi of haar aannemers. De informatie op de site mag niet openbaar worden gemaakt, gereproduceerd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kazidomi, behalve voor strikt persoonlijk gebruik.

 

Biologisch label en productgebruik

Kazidomi is een biologisch gecertificeerde webshop (Controle uitgevoerd door BE-BIO-03). Producten die op Kazidomi worden verkocht, kunnen niet worden gebruikt voor wederverkoop door een bedrijf. Het biologische certificaat is in geen geval geldig voor bedrijven die onze producten kopen om ze door te verkopen.

 

Varia

Het feit dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid of toepasbaarheid van de overige bepalingen. Het niet aandringen van Kazidomi op de strikte toepassing van één of meer van de voorwaarden houdt geen stilzwijgende afstand van haar rechten in en sluit niet uit dat zij nadien de strikte naleving van deze bepalingen kan eisen.

 

Kazidomi is niet verantwoordelijk voor de vertraagde uitvoering of niet-uitvoering van de Dienst als gevolg van overmacht. Gevallen van overmacht worden beschouwd als de gebruikelijke veronderstellingen erkend door de Belgische rechtspraak en rechtbanken. In geval van overmacht heeft Kazidomi het recht om de producten te leveren binnen de 60 dagen na de contractueel overeengekomen datum. Na deze termijn kan de klant de bestelling annuleren.

 

Elk geschil wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

U kunt uw geschil melden via het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Annex: herroepingsformulier

Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt beëindigen:

Ik stel u hierbij op de hoogte van mijn terugtrekking uit het contract voor de verkoop van de volgende eigendommen:

-       Bestelling geplaats op ………………………………. (gelieve de datum in te vullen)

-       Bestelling ontvang op ………………………………. (gelieve de datum in te vullen)

-       Adres dat vermeld werd bij de bestelling : …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ondertekening (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend):

 

……………………………………………………………………
Uw winkelmandje Alles verwijderen

0 Producten in uw winkelmandje

Geen producten

All Back